Stanovy spolku jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Stanovy spolku Studenti Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, z. s.

Základní ustanovení

 1. Spolek studentů, absolventů a přátel Ústavu jižní a centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen Spolek) je dobrovolné nepolitické a nenáboženské sdružení v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen OZ).
 2. Název spolku zní Studenti Ústavu jižní a centrální Asie FF UK, z. s.
 3. Spolek má sídlo v Praze.

Poslání a cíle

 1. Posláním Spolku je podpora studentů Ústavu jižní a centrální Asie FF UK (dále jen ÚJCA FF UK) v jejich studiu a výzkumu za účelem rozvoje české indologie, indonesistiky, mongolistiky, tibetanistiky a dalších oborů v oblasti jižní a centrální Asie.
 2. Mezi hlavní činnosti Spolku patří:
  1. podpora studentských a absolventských projektů v České republice i v zahraničí,
  2. podpora terénního výzkumu a zahraničních výjezdů studentů,
  3. pořádání a zajišťování přednášek, seminářů, konferencí a společenských akcí,
  4. vydávání propagačních materiálů a odborných publikací,
  5. popularizace oborů zaměřených na oblast jižní a centrální Asie široké veřejnosti,
  6. šíření dobrého jména ÚJCA FF UK v ČR i zahraničí, spolupráce s různými vědeckými, odbornými a kulturními společnostmi, obdobnými spolky a dalšími institucemi a spolky v ČR i v zahraničí.
 3. Za účelem podpory hlavní činnosti a hospodárného využití spolkového majetku může Spolek vykonávat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání či jiné výdělečné činnosti.

Práva a povinnosti členů

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné, a to řádné nebo čestné.
 2. Řádné členství vzniká souhlasem Rady spolku s přijetím fyzické či právnické osoby za člena na základě písemné nebo elektronické přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
 3. Čestné členství vzniká souhlasem Členské schůze s návrhem na udělení takového členství.
 4. Řádný člen Spolku má právo:
  1. účastnit se členské schůze a aktivně se podílet na činnosti Spolku,
  2. podávat návrhy, připomínky a vznášet dotazy orgánům Spolku,
  3. navrhovat kandidáty, volit a být volen do orgánů Spolku.
  4. být informován o činnosti Spolku,
 5. Čestný člen má stejná práva jako řádný člen.
 6. Řádný člen Spolku má povinnost:
  1. řídit se stanovami a rozhodnutími orgánů Spolku,
  2. zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o jeho dobrou pověst,
  3. platit členské příspěvky.
 7. Členská schůze může v konkrétních případech rozhodnout, že nebude vyžadovat zaplacení členského příspěvku.

Organizace spolku

 1. Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze. Členská schůze:
  1. schvaluje změny a doplnění stanov Spolku,
  2. schvaluje hospodářský výsledek a rozpočet Spolku,
  3. schvaluje výši a termín členských příspěvků,
  4. rozhoduje o vyloučení členů,
  5. volí a odvolává Radu spolku,
 2. Zasedání Členské schůze je možné svolat nejméně 14 dní před jeho konáním.
 3. Statutárním orgánem Spolku je tříčlenná Rada spolku. Rada spolku:
  1. svolává členskou schůzi a předsedá jí,
  2. rozhoduje o přijímání členů.
 4. Za spolek jedná každý člen Rady spolku samostatně.
 5. Orgány spolku mohou zasedat i korespondenčně v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Závěrečná ustanovení

 1. V případě zrušení Spolku s likvidací nabídne likvidátor likvidační zůstatek ÚJCA FF UK. Nebude-li to možné nebo v souladu s hlavní činností Spolku, nabídne likvidátor likvidační zůstatek Orientálnímu ústavu Akademie věd ČR. Nebude-li to možné nebo v souladu s hlavní činností Spolku, bude s likvidačním zůstatkem naloženo dle § 272 OZ.
 2. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Spolku ustanoveními OZ.